مدیریت کیفیت در عمران

برپایی نظام تضمین و کنترل کیفیت به عنوان اصل ضروری در جهت نیل به بهبود کیفی در راهبرد و مدیریت و طرح ریزی کیفی پروژه ها مورد تأکید و توجه شرکت توسار می باشد. شرکت توسار با تدوین پلان کنترل و تضمین کیفیت (QA-QC) و پیگیری ضوابط آن در اجرای پروژه ها به مدیریت کیفی پروژه های خود اهتمام ورزیده ، مقدمات نیل به استانداردهای کیفی جهانی را در دستور کار خود دارد.

توجه به فرایند مدیریت سیستماتیک برنامه ریزی و توجه به ملاحظات سازمانی ، نظام مدیریت پیمانکاران جزء و تأمین کنندگان کالا و خدمات پروژه ها ، مکانیسم های گزارش دهی و مدیریت مستندات به عنوان بخشی از نظام تضمین کیفیت ؛ و فرایند عملکردی برای بازبینی و مرور نتایج فعالیتهای مهندسی صورت گرفته و نظارت و آزمایش کیفی آنها به عنوان بخشهایی از نظام کنترل کیفیت در کنار اصول دیگر مربوط به مدیریت کیفی پروژه ها مورد نظر و توجه بخشهای مدیریت کیفی شرکت توسار می باشد.