HSE مجموعه ای از ؛ پیشگیری از بروز بیماری های شغلی (Health) ، پیشگیری از حوادث اضطراری و خسارات مالی (Safety) و پیشگیری از آسیبهای وارده به محیط زیست (Environment) است که به عنوان محورهای نظام مدیریت کنترل بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) همواره در اجرای طرحها و پروژه ها مورد توجه مدیریت و كاركنان اجرایی  شركت توسار بوده است.

مدیریت ایمنی HSE

مدیریت ایمنی HSE

شرکت توسار در رویكردی نوین در مراحل گوناگون مهندسی ، تداركات ، مدیریت اجراء و عملیات ساخت و راه اندازی پروژه ها ، پلان راهنمای استقرار و توسعه نظام مدیریت HSE در شركت را تهیه كرده است و اقدام جهت تهیه ، انجام شناسائی خطرات و ارزیابی ریسک و پیامدهای آن در طرحها و پروژه ها و اقدام جهت پیشگیری از بروز بیماریهای شغلی کارکنان مجری پروژه ، و جلوگیری از بروز خسارات مالی و آسیبهای جدی وارده به محیط زیست و نیز تأمین محیط كاری ایمن برای تمامی كاركنان و پیمانكاران جزء و عوامل كارفرما و مهندسین مشاور و بطور كلی تمامی كسانی كه به نوعی با هر پروژه سر و كار دارند ؛ را بطور جدی در دستور كار خود دارد.