خلاصه ای از پروژه

به طول 11/295 كيلومتر

13 دستگاه تونل به طول 5753 متر

سال خاتمه

1397

سال شروع

1388

استان :  اردبیل

اجرای 11 کیلومتر زیرسازی قطعه 2 الف راه آهن میانه اردبیل از اولین پروژه های اجرا شده در منطقه بکر و صعب العبور کوهستانی شمالغرب کشور بوده است.

خلاصه ای از پروژه

5.75 کیلومتر از این طول را 13 دستگاه تونل (بلندترین تونل به طول 1200 متر) و 8 دستگاه پل (مجموعا 17 دهانه) تشکیل داده است.