خلاصه ای از پروژه

انجام 1200 مترمربع سازه فضایی
Space Frame

  • ساختمانهای سلف سرویس و یخ خشک و معمولی و محوطه سازی سایت 15 هکتاری هما منجمله انجام 1200 مترمربع سازه فضایی
    Space Frame

سال خاتمه

سال شروع

1387

استان :  تهران