خلاصه ای از پروژه

1 عدد پـــل روگذر 10 × 3 و 2 عدد 10 × 2 و 3 عدد 10 × 1 همچنین یک دیوار حائل به طول 108 متر

در اجرای یکی از قطعات این بزرگراه به طول 17 کیلومتر، 1 عدد پل رو گذر با دهانه های 3*10 متری، 2 عدد 2*10 متری، 3 عدد 1*10 متری و یک دیوار حائل 108 متری احداث گردیده است.

سال خاتمه

1384

سال شروع

1375

عرض مسیر

27.5 × 2  متر

طول مسیر

17 کیلومتر

استان : زنجان