خلاصه ای از پروژه

41 دستگاه پل و آبرو

 

احداث 13 کیلومتر راه اصلی مشتمل بر ابنیه فنی 41 دستگاه پل و آبرو

سال خاتمه

1376

سال شروع

1367

عرض راه

13.30 متر

طول راه

13.38 کیلومتر

استان :  سمنان