خلاصه ای از پروژه

2 عدد دیوار حائل بطول کلی 272 متر
112 دستگاه پل و آبرو

احداث 38 کیلومتر راه اصلی مشتمل بر ابنیه فنی شامل 112 دستگاه پل و آبرو و 2 عدد دیوار حائل مجموعا به طول 272 متر 

سال خاتمه

1375

سال شروع

1367

عرض راه

13.30 متر

طول راه

35.680 کیلومتر

استان :  سمنان