خلاصه ای از پروژه

229 دستگاه پــل شامـل پلهـای 10 × 4 رودخانه نطنز و پل روگذر 10 × 1 5 عدد دیوار حائل بطول کلی 335 متر

70 کیلومتر راه اصلی نائیین-کاشان توسط شرکت توسار احداث گردیده است. در این قطعه 229 دستگاه پل شامل پلهای با دهانه های 4* 10 متری بر روی رودخانه نطنز، یک پل روگذر 10متری و 5 دیوار حائل به طول کلی 335 اجرا شده است.

سال خاتمه

1371

سال شروع

1361

عرض مسیر

11 متر

طول مسیر

69.168کیلومتر

استان :  اصفهان