خلاصه ای از پروژه

احداث حدود 11 کیلومتر بلوار و خیابان کشی های اصلی منطقه پیکره 3 در چابهار

سال خاتمه

1380

سال شروع

1379

عرض مسیر

بلوار اصلی 30 و فرعی 20 و 16 متر

طول مسیر

بلوار اصلی 4.35 و فرعی 6.69 کیلومتر