خلاصه ای از پروژه

پــل بتنی پیش ســاخته 1 عــدد 16 × 1

در این پروژه 20 کیلومتر راه و یک دستگاه پل بتنی پیش ساخته 16 متری احداث گردید.

سال خاتمه

1386

سال شروع

1382

عرض راه

13.5 متر

طول راه

20 کیلومتر

استان : بوشهر