خلاصه ای از پروژه

اجرای تونل به طول 1127 متر و 47 دهانه پل

اجرای مجموعا 16 کیلومتر نوسازی و اصلاح زیرسازی واریانت دو خطه به همراه اجرای تونل 1127 متری به همراه احداث 47 دهانه پل انجام شده است.

سال خاتمه

1392

سال شروع

1389

اصلاح مسیر

7 کیلومتر

نوسازی

8.653 کیلومتر

استان : یزد