خلاصه ای از پروژه

13.5 کیلومتر از قطعه 1 و 17 کیلومتر از قطعه2

  • اجرای روکش آسفالت نیک پی – ماهنشان قطعه ۱ به طول ۱۳/۵کیلومتر
  • اجرای عملیات ساب بیس و آسفالت نیک پی – ماهشان قطعه ۲ به طول ۱۷ کیلومتر

سال خاتمه

1379

سال شروع

1378

عرض راه

9 متر

طول راه

30.5 کیلومتر

استان : زنجان