خلاصه ای از پروژه

اجرای بیش از 30 کیلومتر روکش آسفالتی راه اصلی

سال خاتمه

1376

سال شروع

1374

عرض مسیر

11.40 متر

طول مسیر

29.750 کیلومتر

استان :  سمنان