خلاصه ای از پروژه

یک دستگاه پل فلزی با دهانه 43 متر روی اتوبان قم+ یک دستگاه پل فلزی با دهانه 36 متر روی جاده قم + پل بتنی 20 × 4 روی رودخانه + سه دستگاه پل با دهانه 14 متر

سال خاتمه

1393

سال شروع

1387

استان :  قم

طرح و احداث زیرسازی راه آهن 2 خطه ایستگاه سپر رستم - گارمانوری

در این پروژه 38 کیلومتر راه شامل یک دستگاه پل فلزی با دهانه 43 متر روی اتوبان قم، یک دستگاه پل فلزی با دهانه 36 متر روی جاده قم، پل بتنی با دهانه های 4*20 متر روی رودخانه و سه دستگاه پل با دهانه 14 متر احداث گردیده است.