خلاصه ای از پروژه

405 دستگاه پل شامل پل روگذر 25 متری شهر زواره و 2 عدد پل 15 × 1 به همراه 3 عدد دیوار حائل

در حدود 98 کیلومتر زیرسازی راه آهن در این پروژه انجام شده است. به عنوان ابنیه فنی مسیر میتوان به 405 دستگاه پل رو گذر 25 متری شهر زواره، 2 عدد پل 15 متری و 3 دیوار حائل اشاره نمود.

سال خاتمه

1374

سال شروع

1368

عرض مسیر

7 متر

طول مسیر

98.552 کیلومتر

استان :  اصفهان