بزرگترین پروژه زیست محیطی ایران

خلاصه ای از پروژه

کلیه سازه های تصفیه خانه

احداث 4 مدول تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران (جمعیت تحت پوشش بخش اجرا شده توسط توسار معادل 2.5 میلیون نفر از جمعیت شهر تهران)

سال خاتمه

1388

سال شروع

1382

استان : تهران

تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

احداث 4 مدول تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران که 2.5 میلیون نفر از جمعیت تهران را تحت پوشش قرار داد و بزرگترین پروژه زیست محیطی ایران نام گرفته است.