خلاصه ای از پروژه

731.5 هکتار تسطیح اراضی

انجام عملیات 731.5 هکتار تسطیح اراضی شهرک مسکونی انترنشنال سیتی دبی برای شرکت نخیل Nakheel

سال خاتمه

2006

سال شروع

2006

شهر: دبی