خلاصه ای از پروژه

تاسیسات زیربنایی در مساحتی بیش از 153 هکتار و لوله گذاری حدودا 100 کیلومتر انواع لوله

سال خاتمه

2007

سال شروع

2006

شهر: دبی