خلاصه ای از پروژه

4 عدد پل فلزی با دهانه 54 متر و 6 عدد پل با دهانه 16 متر . همچنین 4 عدد تونل جمعا به طول 1074 متر

در ساخت این راه اصلی به طول 14 کیلومتر، 4 عدد پل فلزی با دهانه 54 متر ، 6 عدد پل با دهانه 16 متر و 4 عدد تونل جمعا به طول 1074 متر احداث گردیده است.

سال خاتمه

1383

سال شروع

1380

عرض راه

11.42 × 2 متر

طول راه

13.143 کیلومتر

استان : بوشهر

قطعــه 6/ج راه اصــلی
فيروزآباد - جم - عسلويه

  • راه اصلی به طول 14 کیلومتر
  • 4 عدد پل فلزی با دهانه 54 متر
  • 6 عدد پل با دهانه 16 متر
  • 4 عدد تونل

جمعا به طول 1074 متر احداث گردیده است.