خلاصه ای از پروژه

58 دستگاه پل و آبرو

در اجرای 25 کیلومتر طول این پروژه، 58 دستگاه پل و آبرو احداث گردیده است.

 

سال خاتمه

1383

سال شروع

1379

عرض راه

11 متر

طول راه

25.322 کیلومتر

استان :  سمنان