خلاصه ای از پروژه

احداث زیرسازی خط دوم از کیلومتر 94 خط موجود الی 100 مسیر (ایستگاه زرین) به طول 6 کیلومتر

این پروژه بنا به درخواست کارفرما در مدت زمان تحویل قطعی مجددا بخش به آن اضافه شد و تا سال 1397 ادامه پیدا کرد.

سال خاتمه

1395

سال شروع

1393

عرض مسیر

7 متر

طول مسیر

19 کیلومتر

استان :  یزد