خلاصه ای از پروژه

تاسیسات زیربنایی و لوله گذاری به طول تقریبی 41 کیلومتر

در احداث شبکه زیر بنایی مجتمع مذکور در حدود 41 کیلومتر لوله گذاری و تاسیسات اجرا گردیده است.

سال خاتمه

1375

سال شروع

1371

استان :  مرکزی