خلاصه ای از پروژه

پلهای بتنــی پیش ســاخته 2 عدد 18 × 3 و 1 عدد 18 × 1

در این پروژه 35 کیلومتر راه و 2 دستگاه پل بتنی پیش ساخته با دهانه های 3*18 متری و 1 دستگاه با یک دهانه 18 متری احداث گردید.

سال خاتمه

1387

سال شروع

1383

عرض راه

11 متر

طول راه

34.77 کیلومتر

استان : فارس